de Bijbel

 
TERUGBijbel_menu.html

Apostolische geloofsbelijdenis

(Of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof)


Artikel 1:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.


Artikel 2:

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;


Artikel 3:

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;


Artikel 4:

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;


Artikel 5:

Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;


Artikel 6:

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;


Artikel 7:

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.


Artikel 8:

Ik geloof in den Heiligen Geest.


Artikel 9:

Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;


Artikel 10:

Vergeving der zonden;


Artikel 11:

Wederopstanding des vleses;


Artikel 12:

En een eeuwig leven.