----------------------------------------------------------------------------------------

WWW.WAKKERMENS.EU

----------------------------------------------------------------------------------------

de BIJBEL, het Woord Gods

----------------------------------------------------------------------------------------
mobiele versie
----------------------------------------------------------------------------------------

OUDE TESTAMENT

Genesis

Exodus

Leviticus

Numeri

Deuteronomium

Jozua

Richteren

Ruth

1 Samuel

2 Samuel

1 Koningen

2 Koningen

1 Kronieken

2 Kronieken

Ezra

Nehemia

Esther

Job

Psalmen

Spreuken

Prediker

Hooglied

Jesaja

Jeremia

Klaagliederen

Ezechiel

Daniel

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Sefanja

Haggai

Zacharia

Maleachi


NIEUWE TESTAMENT

Mattheus

Markus

Lukas

Johannes

Handelingen

Romeinen

1 Korinthiers

2 Korinthiers

Galaten

Efeziers

Filippenzen

Kolossenzen

1 Tessalonicenzen

2 Tessalonicenzen

1 Timotheus

2 Timotheus

Titus

Filemon

Hebreeen

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

Judas

Openbaring


DIVERSEN

De gehele Bijbel

Berijmde psalmen

De Dordste leerregels

Nederlandse geloofsgetuigenis

De Wet des Heeren

Apostolische geloofsbelijdenis

Belijdenis des geloofs

----------------------------------------------------------------------------------------
TERUG NAAR HET BIJBEL-MENU
----------------------------------------------------------------------------------------
bijgewerkt op 10.03.2020
----------------------------------------------------------------------------------------